Polityka Cookies

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Glulam Pro Jakub Przepiórka
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe
inspektora: Glulam Pro
ul. Welecka 1g lok. 1
72-006 Mierzyn
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i
udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; Virtual VIRTUAL GROUP
GRZEGORZ KOZAK I TOMASZ REJMAN SPÓŁKA JAWNA
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania danych;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Skontaktuj się z nami

Lubimy nowe wyzwania i nie boimy się podejmować wymagających zleceń!

Stale podążamy za trendami w branży, aby zapewniać najskuteczniejsze rozwiązania

Call Now Button